Home

" พบกับแนวคิดใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพในการทำความเข้าใจและบริหารความเสี่ยงของธุรกิจ ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารจัดการกับความเสี่ยงด้วยตัวเอง โดจการพิจารณาว่าจะประเมินความเสี่ยงแบบใดดีที่สุด? ควรทำอย่างไร? เพื่อกำหนดลักษณะความเสี่ยงสำหรับธุรกิจของตนเอง? ถ่ายทอดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน เข้าใจง่าย ระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รอคอยคุณผู้อ่านพร้อมกันแล้วในเล่ม สารบัญ บทที่ 1 เปลี่ยนวิธีจัดการความเสี่ยงกันดีกว่า บทที่ 2 การแยกความเสี่ยงที่เรียนรู้ได้ออกจากความเสี่ยงที่ไร้แบบแผนในการตัดสินทางธุรกิจ บทที่ 3 การให้คะแนนความฉลาดรู้ในความเสี่ยงของคุณ (Risk IQ) บทที่ 4 การตตรวจสอบกลยุทธ์ความเสี่ยง บทที่ 5 การสร้างเครือข่ายที่ประยุกต์เข้ากับความเสี่ยงได้ บทที่ 6 เพิ่มระดับความฉลาดรู้ในความเสี่ยงของคุณอย่างเป็นระบบ"

Published Date : 05/2022
Publisher : Expernet
Category : การบริหารความเสี่ยง
Page : 338 Pages
version 1.0.5-e504514ec