Home

คู่มือมนุษย์โดย พระธรรมโกษาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ) บันทึกเสียงอ่านโดย ธรรมสภา และสถาบันบันลือธรรมเรื่องที่ 1 ท่านชอบพุทธศาสนาในเหลี่ยมไหนเรื่องที่ 2 พุทธศาสนามุ่งชี้อะไรเนอะไรเรื่องที่ 3 ไตรลักษณ์ : ลักษณะสามัญของสิ่งทั้งปวงเรื่องที่ 4 อุปทาน : อำนาจของความยึดติดเรื่องที่ 5 ไตรสิกขา : ขั้นของการปฏิบัติศาสนาเรื่องที่ 6 เบญขันธ์ : คนเราติดอะไรเรื่องที่ 7 การทำให้รู้แจ้งเห็นจริงเรื่องที่ 8 การทำให้รู้แจ้งตามหลักวิชาเรื่องที่ 9 ลำดับแห่งการหลุดพ้นจากโลก

Published Date : 05/2022
Publisher : ธรรมสภา (Thammasapa)
Category : -
Length : ึึ7 ชม. 19 น. minutes
version 1.0.5-887f5aa8c