Home

"ไผ่นอกกอ" นำเสนอชีวประวัติของคุณ "มีชัย วีระไวทยะ" อย่างละเอียด เล่าเรื่องราวตั้งแต่ชีวิตในวัยเด็ก วัยเรียน จนถึงวัยทำงาน ซึ่งหลายงานของคุณมีชัยนั้น ได้ส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของคนไทยจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นงานส่งเสริมการวางแผนครอบครัว การขจัดความยากจน การรณรงค์เรื่องโรคเอดส์ การส่งเสริมค่านิยมเรื่องจิตสาธารณะ การแบ่งปัน และช่วยเหลือผู้อื่น ตลอดจนการสร้างโรงเรียนประถมศึกษาที่อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งภายหลังได้ปลีกตัวออกมาสร้างโรงเรียนของตนเอง ชื่อว่า "โรงเรียนมีชัยพัฒนา" เพื่อปลูกฝังให้เด็ก ๆ เติมโตเป็นคนเก่งและเป็นคนดีในสังคมต่อไป หลากหลายเรื่องราวของคุณมีชัยจะในหนังสือเล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อ่านทุกคนได้เป็นอย่างดี

Published Date : 05/2022
Publisher : ซีเอ็ดยูเคชั่น
Category : -
Length : 13 ชม. 51 น. minutes
version 1.0.5-887f5aa8c