Home

"อิคิไก (Ikigai)" คือ แนวคิดเกี่ยวกับคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ การค้นพบอิคิไกของตนเองจะทำให้เราค้นพบจุดมุ่งหมายในชีวิตที่แท้จริง อิคิไกจะนำพาเราไปสู่ความเยี่ยมยอดในสิ่งที่เรารักที่จะทำ สิ่งที่เราทำได้ดีทำได้เก่งและถนัด เราจะประสบความสำเร็จ มีความสุขกับการทำงานและการดำเนินชีวิตในทุกๆ วัน

Published Date : 05/2022
Publisher : ซีเอ็ดยูเคชั่น
Category : -
Length : 6 ชม. 45 น. minutes
version 1.0.5-887f5aa8c