Home

"The Essentials 10 สุดยอดหลักบริหาร" เป็นหนังสือชุด "คัมภีร์สำหรับผู้บริหาร" ซึ่งเป็นแหล่งรวมรากฐานความรู้ทางด้านการบริหาร จากคณาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญที่เพียบพร้อมด้วยประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ที่ได้ทำการศึกษาวิจัยและกลั่นกรองออกมาเป็นผลงาน วิชาการที่มีเนื้อหาเข้มข้นและลึกซึ้ง จนกลายเป็นวิทยาการที่ผู้บริหาร และผู้นำองค์กรในทุกภาคส่วนล้วนให้การยอมรับ ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคการศึกษาขั้นสูง หนังสือ "The Essentials 10 สุดยอดหลักบริหาร" เล่มนี้ ได้นำเสนอกรอบความคิดที่จะช่วยให้ผู้บริหารมีความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่องค์กรสามารถทำได้สำเร็จ โดยจะแสดงให้เห็นความบกพร่องขององค์กรอย่างเด่นชัดขึ้น เมื่อเวลาผ่านไปถึงแม้ความสามารถหลักขององค์กรจะได้รับการพัฒนาแล้วก็ตาม บทความนี้จะแนะนำวิธีที่จะช่วยให้ผู้บริหารเล็งเห็นความเปลี่ยนแปลงแต่ละประเภทที่จะเกิดขึ้น และเตรียมพร้อมองค์กรให้สามารถรับมือกับโอกาสที่จะเกิดขึ้น จากความเปลี่ยนแปลงแต่ละประเภทได้อย่างเหมาะสม

Published Date : 05/2022
Publisher : Expernet
Category : -
Page : 486 Pages
version 1.0.5-e504514ec